$('#glowna').corner('20px');

KURSY I SZKOLENIA, BHP, PPOŻ, PIERWSZA POMOC, WÓZKI JEZDNIOWE, SEP.


Naszą misją jest:

 • Oferowanie kompleksowego produktu rozwiązującego całościowo problemy pojawiające się u klienta w zakresie bezpieczeństwa, organizacji i ochrony pracy;
 • Dostosowanie oferty usługowej do potrzeb klienta;
 • Utrzymanie stałego kontaktu z klientem;
 • Wdrażanie nowych produktów usługowych;

Chcesz zorganizować szkolenie? Pobież formularz kontaktowy.


Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z oferty naszej firmy zachęcamy do kontaktu.


Ośrodek Szkoleniowy FORTUNA
ul. Ks. Popiełuszki 58/60
97-200 Tomaszów Maz.
tel./fax (44) 710-03-68
tel. kom. 601-30-34-69
fortuna.biuro@gmail.comOśrodek Szkoleniowy "Fortuna" w Tomaszowie Maz. w oparciu o Rozporzązenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. Dz. Nr 62 z dnia 01.06.1996r. organizuje kursy BHP dla poniższych grup:

Kurs przeznaczony dla pracowników służb bhp dający kwalifikacje do wykonywania zawodu:

 • kurs okresowy - 32 godz.

Kurs przeznaczony dla osób będących pracodawcami i osób sprawujący bezpośredni nadzór nad podległymi im pracownikami:

 • kurs okresowy - 16 godz.

Kurs pracowników administracyjno-biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych, pracowników placówek służby zdrowia, szkół, placówek oświatowych itp.

 • kurs okresowy - 8 godz.

Organizujemy inne szkolenia, kursy zawodowe i dokształcające:

 • szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
 • szkolenie PPOŻ,
 • kurs dla operatorów wózków jezdniowych, spalinowych i elektrycznych,
 • kurs dla palaczy kotłów C.O., kotłowni olejowych,
 • kurs na uprawnienia "E" - eksploatacja urządzeń energetycznych (obsługa pomp, ssaw, kotłowni itp.) oraz urządzeń elektroenergetycznych,
 • kurs na uprawnienia "D" (dozorowe) energetyczne i energoenergetyczne.

Kursy SEP kończą się egzaminem przed Komisją Państwową nadającą uprawnienia "E i D".

Odpłatność za egzamin na uprawnienia "E" i "D" wynosi 10% najniższego wynagrodzenia w dniu składania egzaminu.


Zwracamy Państwa uwagę na to, że zgodnie z przepisami znowelizowanego Kodeksu Pracy, pracodawca zatrudniający pracowników zobowiązany jest prowadzić dokumentację osobową oraz akta pracownicze, powołać służbę BHP lub zlecić zadania w tej mierze wyspecjalizowanej firmie. Taką firmą jest "FORTUNA", która oferuje państwu swoje usługi w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwie i higieny pracy polegające między innymi na:

 • prowadzenie spraw personalnych i pracowniczych,
 • sprawowanie obowiązków inspektora bhp i ochrony p. poż.,
 • szkolenie pracodawców i pracowników w zakresie prawa pracy, bhp i ochrony p. poż.,
 • wydawaniu opinii prawnych i ekspertyz,
 • opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, instrukcji obsługi maszyn itp.,
 • sporządzaniu dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy.


Informacje o ośrodku szkoleniowym "F O R T U N A"

Ośrodek Szkoleniowy "FORTUNA" powstał w 1997 r. Został on wpisany do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez Kuratora Oświaty w Piotrkowie Tryb. z dnia 28 kwietnia 1997 r pod numerem 3/97. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1998 r o zmianie ustawy oświaty (Dz.U. Nr 117, poz. 759). Ośrodek Szkoleniowy "FORTUNA" został wpisany do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Tomaszowski pod pozycją 15(ZAŚWIADCZENIE NR 9/2001)

Działalność Ośrodka Szkoleniowego "FORTUNA" od wielu lat opiera się na szerokiej ofercie szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kwalifikacyjnych szkoleń zawodowych, działalności eksperckiej a także prowadzeniu bieżącej obsługi i nadzoru bhp podmiotów gospodarczych (obsługa, doradztwo bhp. dochodzenia powypadkowe, kompleksowe i tematyczne oceny stanu bhp).

Ośrodek Szkoleniowy "FORTUNA" posiada certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach, prowadzi współpracę z Wyższą Inżynierską Szkołą Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Kilkudziesięcioosobowa kadra wykładowców o wysokich kwalifikacjach w różnych dziedzinach oraz odpowiednie programy szkoleń gwarantują wysoki poziom oraz efektywność realizowanych szkoleń. Szkolenie według teorii naszego Ośrodka jest dwutorowym procesem obejmującym ciągłą wymianę doświadczeń między uczestnikami kursów i trenerami. Istotą szkolenia jest modelowanie zachowań i nabywanie trwałych umiejętności w trakcie czynnego uczestniczenia w ustalonym programie.

Powyższe rozwiązania uzyskujemy dzięki metodologii w skład której wchodzą:

 • Mini wykłady wspomagane środkami audiowizualnymi;
 • Stymulujące dyskusje wykorzystujące interakcję grupy ze szkoleniowcami;
 • Gry menadżerskie i negocjacyjne, ćwiczenia symulujące realne sytuacje;
 • Studia przypadków;
 • Filmy instruktażowe;
 • Testy psychometryczne i socjologiczne pogłębiające samowiedzę uczestników;
 • Analizę zachowań i sytuacji zarejestrowanych kamerami video;

Każdy uczestnik szkolenia ma sposobność odegrania aktywnej roli we wszystkich ćwiczeniach oraz może brać udział w indywidualnych konsultacjach. Ośrodek szkoleniowy "FORTUNA" posiada następującą bazę administracyjno-dydaktyczną:

 • Jedną salę wykładową na 30 miejsc;
 • Pomieszczenia administracyjno-biurowe i pomieszczenia sanitarne
 • Środki audiowizualne, pomoce szkoleniowe itp.

Przed budynkiem Ośrodka znajdują się miejsca parkingowe. Lokalizacja w centrum Tomaszowa Maz. w otoczeniu zieleni stwarza przyjazny nastrój dla uczestników szkoleń.

Zajęcia dydaktyczne prowadzimy również bezpośrednio u Zleceniodawców.


Ośrodek Szkoleniowy "FORTUNA" posiada CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001-2009

Galeria 1